Rekryteringstest

Fördelar med rekryteringstest

Ibland tar rekryterare hjälp av ett rekryteringstest för att undersöka om den jobbsökande kandidaten stämmer överens med den kravprofil som finns för jobbet. Krävs vissa speciella kompetenser, egenskaper eller beteenden kan ett rekryteringstest vara ett bra komplement till arbetsintervjun för att få en mer komplett bild av personen.

 • Verifiera begåvning
 • Kompletterande bild
 • Jämförelse mot normgrupp
 • Certifierade test = pålitliga resultat

Personlighetstest vid anställning

Ett personlighetstest är det vanligaste testet den jobbsökande kandidaten får göra. Vi går kortfattat igenom hur två av de kändaste testen är uppbyggda nedan.

Myers-Briggs personlighetstest

Myers-Briggs Type Indicator (MBTI) bygger på Carl Gustav Jungs teorier om hur människor föredrar att agera. Testet ger en fingervisning om vilken personlighet du har och är uppbyggd kring fyra skalor (dimensioner). Varje skala innehåller två motsatta svarsalternativ som kallas preferenser. Du väljer alltså ut 4 av 8 preferenser. Preferenserna anges i bokstäver och varje kombination av bokstäver bildar en personlighetstyp.

Det finns totalt 16 olika personlighetstyper och exempel på en personlighetstyp är ”INFJ” där bokstäverna står för Introversion, Intuition, Känsla och Bedömning. Dessa kombinationer kan du sedan läsa vidare om - när du tagit reda på din egen kombination.

 • Ökar din självkännedom
 • Vanligaste personlighetstestet
 • Pseudovetenskaplig teori
 • Fingervisning, ej sanningar

Följ länken om du vill läsa mer om testet och göra ett kort testprov.

Big Five personlighetstest

Denna modell syftar till att ge en övergripande bild av en persons personlighet - som inte är kopplad till kultur eller situationer. Enligt modellen styr fem dimensioner dina personlighetsdrag:

 • 1. Öppenhet
 • 2. Samvetsgrannhet
 • 3. Extraversion (bl.a. självsäkerhet)
 • 4. Vänlighet
 • 5. Neuroticism

Dessa fem drag har olika underskalor vilka är mer precisa än dimensionerna. Testet mäter var du befinner dig på en skala gällande dimensionerna och underskalorna.

Värt att notera är att det inte finns någon ”rätt personlighet” - men att vissa yrken kan vara mer eller mindre lämpade för vissa resultat. Exempelvis är det bra om en pilot har låga värden av neuroticism (bl.a. emotionell instabilitet, impulsivitet).

Vill du läsa mer om testet och göra ett gratistest (som tar cirka 10 minuter)? Då ska du kolla in denna sajt.

Logiska tester vid rekrytering

Vissa jobb kräver att du gör ett logiskt test som en del av rekryteringsprocessen. Nedan kan du läsa mer om det vanligaste testet inom denna kategori.

 • Verifiera begåvning
 • Kompletterande bild
 • Jämförelse mot normgrupp
 • Certifierade test = pålitliga resultat

Matrigma-test

Detta test syftar till att mäta kandidatens generella mentala förmåga (GMA). Tanken med testet är att kunna förutse en individs framtida jobbprestanda. Matrigma-testet bedömer hur väl du kan se logiska samband, förstå relationer mellan olika objekt samt hur du kan hitta regler i symbolserier. Testet är datorbaserat, tar 40 minuter och mäter:

 • Analysförmåga
 • Inlärningsförmåga
 • Förmåga till beslutsfattande

Matrigma-test - Öva

Här kan du läsa mer om testet och göra ett prova-på-test! Testet tar 12 minuter att göra och är en kortversion av det riktiga Matrigma-testet.

Vill du läsa mer om jobbsökande och rekrytering? Kolla in våra andra sidor!